Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

Chorągiew Katowicka 1945-1975

Pierwsze posiedzenie Komendy Hufca Harcerzy w Lublińcu, po zakończeniu II wojny światowej, odbyło się dnia 1 lutego 1945r. Podczas niego przeprowadzono w jawnym głosowaniu wybory składu komendy. Przedstawiała się ona się następująco:

- Dh Piotr Benski - komendant Hufca
- Dh Marian Ożarowski - zastępca komendanta Hufca, kierownik organizacyjny,
- Dh Franciszek Kątny - instruktor komendy,
- Dh Arkadiusz Ożarowski - członek komendy,
- Dh Mieczysław Pawłowski - członek komendy

Pod koniec 1945r. postanowiono o rozszerzeniu składu Komendy Hufca ZHP Lubliniec, który w grudniu 1945r. przedstawiał się następująco:
Komendant Hufca Lubliniec - druh Piotr Benski
Przyboczny Komendanta - druh phm. Marian Ożarowski
Sekretarz Hufca - druh Romuald Mizgalski
Referent Gospodarczy (skarbnik) -druh wywiadowca Zbigniew Ociepko
Namiestnik Zuchowy - druh Harcerz Orli Jan Drozdowski
Referenci drużyn harcerskich - phm. Marian Ożarowski (Lubliniec), hm. Kazimierz Zieliński (Lisów), phm. Alojzy Janeczek (Koszęcin, Kalety), HO Ryszard Podleśka (Dobrodzień)
Kapelan Hufca - ksiądz phm. Witold Hadryan
 
W marcu 1947r. nastąpiła zmiana na funkcji komendanta lublinieckiego hufca. Druha Piotra Benskiego zastąpił druh Marian Ożarowski.
 
Pod koniec grudnia 1948r. ścisła Komenda Hufca ZHP Lubliniec składała się z 15 osób:
Komendant Hufca - druh Marian Ożarowski
Przyboczny Hufcowego (z-ca) - druh Roman Bieniek
Przyboczna zuchowa - druhna Marta Binkowska
Sekretarz Hufca - druh Czesław Okręt
Referat Gospodarczo - Skarbowy - druh Piotr Benski
Referat Druzynowy - druh Romuald Mizgalski
Referat Drużynowy - druh Stanisław Sztuka
Referat Organizacyjny - druh Edward Zysiek
Referat Wychowania Fizycznego - druh Hieronim Rożniewski
Referat HSI - druh Zenon Kaczmarek
Magazynier - druh Sylwester Grześkowiak
Członek Komendy Hufca - druh Paweł Jendrysik
Członek Komendy Hufca - druh Stanisław Wojciechowski
Referat HSP - druh Włodzimierz Spyra
Referat HSP - druh Marian Gruchaman
 
W 1949r. Związek Harcerstwa Polskiego zostaje rozwiązany. Powstaje na jego miejscu Organizacja Harcerska Związku Młodzieży Polskiej. Na czele tej organizacji na terenie dawnego Hufca Lubliniec w 1950r. staje phm Roman Bieniek.
 
W sierpniu 1956r. powstaje Organizacja Harcerska Polski Ludowej. 10 października 1956 roku, przeprowadzono odprawę, na której ustalono skład osobowy Komendy Powiatowej Organizacji Harcerskiej w Lublińcu. Ukonstytuował się on następująco:
- dh Marian Ożarowski jako komendant powiatowy OHPL,
- dh Waldemar Kubat jako zastępca komendanta,
- dh Mieczysław Zakręt jako zastępca komendanta ds. harcerskich,
- dh Stanisław Wojciechowski jako zastępca komendanta ds. zuchowych,
- dhna Irena Klimas jako sekretarz,
- dh Roman Bieniek, dh Alojzy Demarczyk, dh Paweł Jędrysik, dh Ignacy Kotra i dh Ernest Solasz jako członkowie.
 
W 1957r. reaktywowano Związek Harcerstwa Polskiego. W styczniu tego roku dokonano podziału Hufca na środowiska: Lubliniec, Dobrodzień, Koszęcin, Kalety, Strzebiń. Podjęto także inicjatywę zorganizowania Koła Przyjaciół Harcerstwa, co zlecono druhowi Zenonowi Zbączyniakowi. W dniu 24 stycznia 1957r. na odprawie Rady Komendy Hufca wyznaczono funkcje.
namiestnik zuchowym dziewcząt - druhna Marta Binkowska,
namiestnik zuchowym chłopców - druh Henryk Bieniek,
referent drużyn harcerskich żeńskich - druhna Jadwiga Kubalska,
referent gospodarczy - druh Leon Pietrzyk,
referent szkoleniowy - druh Franciszek Kątny
 
W 1960r. nastąpiła zmiana na funkcji:
namiestnik zuchowy - phm Andrzej Malik - zastąpił pwd Eugeniusza Plachky
referet finansowy - Ludwik Tabor - zastąpił pwd Piotra Benskiego
 
W skład Rady Komendy Hufca weszli:
phm Marta Binkowska Kątna, phm Roman Bieniek, phm Jadwiga Kubalska, phm Łukcja Kukowka, pwd Piotr Benski.

W 1961r. powstał przy KH Lubliniec:
Referat Wychowania Społeczno Gospodarczego - funkcję tą objął druh Ludwik Tabor
 
1962r, wybory Komendy Hufca ZHP Lubliniec:
Komendant - hm Marian Ożarowski
z-ca komendanta - phm Zenon Zbączyniak
kierownik zespołu młodzieżowego starszoharcerskiego - hm Robert Dragon
kierownik zespołu młodzieżowego młodszoharcerskiego - phm Teresa Irek
namiestnik zuchowy - phm Stefania Kucharska
kwatermistrz - phm Ludwik Tobor
sekretarz - phm Krystyna Rożniewska
 
1964r. nastąpiły zmiany w składzie Komendy Hufca:
z-ca komendanta - hm Zenon Zbączyniak
namiestnik zuchowy - pwd Urszula Ziegler
kierownik zespołu młodzieżowego starszoharcerskiego - hm Konrad Kupilas
kierownik zespołu młodzieżowego młodszoharcerskiego - phm Teresa Irek
kwatermistrz - hm Ludwik Tobor
sekretarz - phm Krystyna Rożniewska
referat wychowania społeczno gospodarczego - hm Robert Dragon
jeszcze tego samego roku
na funkcji kierownika zespołu zuchowego druhnę Urszulę Ziegler zastąpił druh Lubomir Hrycyk.
 
W 1965r. powstaje Komisja Rewizyjna na czele której staje druh Konrad Pacoń, a także Rada Hufca.
 
Instruktorzy Hufca ZHP Lubliniec w strukturach władz Chorągwi Katowickiej ZHP:
1970r.
Jerzy Piechota - z/ca kierownika Referatu Nieprzetartego Szlaku
1971r.
Jerzy Piechota - członek Komendy Chorągwi
1972r.
Jerzy Piechota - kierownik referatu Nieprzetartego Szlaku Choragwi Katowickiej

udział w innych organach Chorągwi Katowickiej ZHP:
1963r. -
kierownik Sztabu Chorągwianego Nieobozowego Lata - pwd Henryk Pietrek
1969r. -
kierownik Szatbu Chorągwianego "Rodło" w Stanicy Harcerskiej w Kokotku - hm Henryk Pietrek
1969r. - komendant obozu "Malta" - NRD, hm Konrad Kupilas
1971r. -
kierownik Sztabu Chorągwianego Nieobozowego Lata - hm Juliusz Kula

Najwyższe Stopnie Instruktorskie - Harcmistrza w latach 1957- 1975 uzyskali:
1968r. - hm Marian Ożarowski,
1962r. - hm Robert Dragon,
1963r. - hm Teresa Irek,
1964r. - hm Zenon Zbączyniak, hm Konrad Kupilas, hm Ludwik Tobor,
1965r. - hm Stefania Kucharska, hm Kazimierz Świtalski, hm Krystyna Rożniewska
1967r. - hm Henryk Pietrek, hm Joachim Kurpierz, hm Rudolf Rzemieniecki,
1968r. - hm Mieczysław Ostrowski,
1971r. - hm Ryszard Matysiakiewicz
1972r. - hm Zygmunt Drab, hm Matylda Cecota, hm Juliusz Kula, hm Gertruda Czok,
1973r. - hm Kazik Józef, hm Maria Hoffman, hm Jadwiga Kupilas, hm Krus Janina, hm Bogdan Wolińskim hm Rzehak Wacława, hm Maroń Alojzy, hm Labocka Helena,
1975r. - hm Waldemar Kubat, hm Krystyna Ptak, hm Karol Wenger, hm Teresa Bajer, hm Alicja Ostrowska,
 
Nadane przez Chorągiew - stopnie instruktorskie - Podharcmistrza w latach 1957-1967 uzyskali:
1958r. - phm Zenon Zbączyniak, phm Konrad Kupilas
1959r. - phm Robert Dragon
1960r. - phm Teresa Irek, phm Bonawentura Kobielski, phm Franciszek Janeczek, phm Ludwik Tabor
1961r. - phm Józef Horst
1962r. - phm Krystyna Rożniewska
1963r. - phm Jadwiga Kupilas, phm Joachim Kurpierz, phm Henryk Pogłobiński?
1964r. - phm Ernst Herbert, phm Konrad Pacoń, phm Henryk Pietrek
1965r. - phm Zenon Cieśla,
1967r. - phm Zygmunt Drab, phm Juliusz Kula, phm Waldemar Kubat, phm Zdzisława Dulęba, phm Magdalena Stefanik,
Od 1968r. przy Hufcu działała Komisja Kształcenia i Prób Instruktorskich, dzięki której stopnie poharcmistrzowskie zostawały przyznawane rozkazem komendanta Hufca.

Odznaczenia:
Za zasługi dla ZHP
1968r.
- hm Marian Ożarowski
1970r. -
hm Henryk Pietrek
1971r. -
hm Kazimierz Świtalski

Harcerska Służba Ziemii Śląskiej:
1960r. - Paweł Jędrysik
1961r. - phm Robert Dragon, Bronisław Możdżeń, Grzegorz Tomanek, Jan Tychowski, hm Stanisław Wojciechowski, Ludwik Markowiak, Wanda Onufrowicz,
1965r. - Wincenty Chróst
1966r. - Jan Ziental
1967r. - pwd. halina Frymus, hm Joachim Kurpierz
1969r. - phm Matylda Cecota, Ludwik Markowiak, phm Juliusz Kula,
1975r. - hm Jerzy Piechota, hm Marian Ożarowski

Odznaka Ofensywy Zuchowej
1961r. - phm Stefania Kucharska (honorowa odznaka)
1965r. - Marian Ożarowski, Piotr Kulik (złote odznaki)
1967r. - hm Joachim Kurpierz
1969r. - phm Matylda Cecota, hm Henryk Pietrek

Honorowa Odznaka Nieprzetartego Szlaku "Słoneczko"
1971. - druhna Barbara Bayer

Inne:
1965r. Przewodnik o specjalności młodszoharcerskiej - pwd. Elżbieta Kijańska
1965r. Przewodnik o specjalności starszoharcerskiej - pwd. Halina Drewniak, pwd Franciszek Irek
1966r. - Przewodnik o specjalności zuchowej - pwd. Irena Machnik, pwd. Małgorzata Ożarowska, pwd. Krystyna Tylewska

Współzawodnictwo Drużyn Specjalnościowych, tytuł "Wzorowa Drużyna Specjalnościowa"

1971r. - Harcerska Drużyna Czerwonych Beretów im. K.Świerczewskiego w LO Lubliniec
1972r. - I Drużyna Łączności im. mjr Sucharskiego w LO Lubliniec

Opracowane na podstawie:
Rozkazy Chorągiew Katowicka 1960-1975